Bijdrage LOGEX aan NVZ en FMS Masterclass gelijkgerichtheid

Begin oktober heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) samen met de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) een masterclass georganiseerd over het thema: gelijkgerichte financiële afspraken en verdeelmodellen. LOGEX mocht hier samen met één van haar klanten een bijdrage aan leveren.

De masterclass werd georganiseerd voor raden van bestuur, MSB-bestuurders en overige geïnteresseerden. Het doel van deze middag was om nader in te gaan op de vraag: hoe kunnen contractafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuis worden vertaald naar afspraken met het MSB? En aansluitend: hoe kunnen deze afspraken worden gebruikt om juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) te versnellen?

Rolf Bremmer (rechts) geeft namens LOGEX uitleg tijdens de NVZ-FMS Masterclass Gelijkgerichtheid

Tijdens de Masterclass gaf Rolf Bremmer namens LOGEX aan het begin een inleidende presentatie over de visie van LOGEX op gelijkgerichtheid. Hierbij werd toegelicht welke rol het LOGEX Prestatiemodel speelt bij ziekenhuizen en MSB’s die dit model gebruiken. Centraal punt in het bevorderen van gelijkgerichtheid is de doorontwikkeling van het Prestatiemodel naar een capaciteitsbegroting – een trend eerder ook beschreven in Medisch Contact.

Aansluitend werd een presentatie gegeven door dr. Karel Hulsewé, chirurg en voorzitter MSB Zuyderland Ziekenhuis over hoe het Prestatiemodel en de doorontwikkeling naar capaciteitsbegroting in de praktijk wordt toegepast. Het Zuyderland ziekenhuis heeft met zorgverzekeraar CZ een 10-jaren afspraak gemaakt over afbuiging van volumegroei en het MSB heeft deze afspraak via de capaciteitsbegroting doorvertaald naar de vakgroepen. Op het eind van de masterclass was een open gesprek met beantwoording van vragen van kijkers.

Volgens de NVZ en FMS was de masterclass met ruim 250 kijkers een geslaagde middag. De opnames en slides zijn via de NVZ en FMS beschikbaar gesteld. Klanten van LOGEX kunnen de stream en presentaties ook hier terugkijken en nalezen.

LOGEX ondersteunt NVZ en ziekenhuizen bij CB-regeling

Begin juli sloten zorgverzekeraars een deal met verschillende landelijke ziekenhuisverenigingen om zowel de kosten van Covid-19 zorg als ziekenhuisverliezen te dekken. De overeenkomst bepaalt dat zorgverzekeraars de budgettaire effecten van de Covid-19-crisis op het vermogen van ziekenhuizen om inkomsten te genereren ‘neutraliseren’, terwijl ze de netto extra kosten vergoeden die ziekenhuizen hebben gemaakt als gevolg van de coronavirus-epidemie. De overeenkomst kost verzekeraars naar schatting ongeveer € 4 miljard.

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft LOGEX als technisch adviseur ondersteund bij het in kaart brengen van eventuele effecten en risico’s van de overeenkomst. Tijdens dit proces werkte LOGEX nauw samen met 8 ziekenhuizen om de risico’s en gevolgen voor opbrengsten, kosten en resultaten te evalueren en te begrijpen.

Momenteel ondersteunt LOGEX meer dan 35 ziekenhuizen bij het bepalen van de voorlopige CB-aanneemsom en voert LOGEX een impactanalyse CB-regeling op verwacht rendement 2020 uit voor een groot aantal ziekenhuizen.


LOGEX maakt maandelijkse ontwikkelingen COVID-19 inzichtelijk door middel van een uitgebreide rapportage

Doordat alle capaciteit is vrijgemaakt voor COVID-19 zorg betekent dit ook dat reguliere zorg massaal wordt uitgesteld. Als gevolg hiervan is er een stuwmeer aan het opbouwen door uitstel van reguliere zorg.

Productieontwikkeling per type zorgvraag

LOGEX levert sinds het begin van de crisis maandelijks een rapportage aan haar klanten op basis van gemiddeld 40-50 ziekenhuizen om inzicht te krijgen in de meest actuele trends in productie op landelijk en regionaal niveau. Aan de hand van een stappenplan brengt LOGEX de effecten hiervan in kaart:

1. Monitoren productie ontwikkeling

 • Cumulatieve geleverde en niet-geleverde zorg per week per zorgcluster (acuut, oncologisch, chronisch, electief), per specialisme en per diagnosegroep
 • Inzicht in patiëntkenmerken om inzicht te krijgen in risicoprofielen, zodat hier extra aandacht naartoe kan gaan
 • Vergelijking vs. benchmark om relatieve positie te bepalen

2. Inschatting bruto en netto stuwmeer

 • Inzicht in ontwikkeling bruto stuwmeer van niet-geleverde zorg toekomstige maanden vs. ijkjaar 2019 o.b.v. gesimplificeerd model
 • Assumpties toepassen rondom verdamping van zorg (eg. chronische patiënten waarbij een controlebezoek niet wordt ingehaald) om tot netto stuwmeer aan zorg te komen
 • Vergelijking lokaal stuwmeer vs. benchmark om af- en opschaling te bepalen

3. Organiseren benodigde capaciteit

 • Inzicht in verwachte extra benodigde capaciteit en mogelijkheid tot opschalen per type afdeling en resource (ruimtes/infrastructuur, personeel, materialen)
 • In welke mate is het mogelijk stuwmeer leeg te laten lopen gezien reeds krappe bezetting bij ziekenhuizen pre COVID-19 (wachtlijsten waren al aan het oplopen)?

4. Mogelijkheden en impact versneld toepassen JZOJP

 • Stappenplan om ziekenhuis te ontlasten door versnelde toepassing van ‘Juiste Zorg op de Juiste Plaats’ initiatieven
 • Met behulp van een best practices lijst gebaseerd op verschillende bronnen wordt inzichtelijk gemaakt welke impact realiseerbaar is per initiatief

5. Afrekening ziekenhuizen <> zorgverzekeraars

 • Significant lagere schadelast en constante of zelfs hogere kosten gaan leiden tot financiële problemen voor ziekenhuizen zonder aangepaste afspraken met zorgverzekeraars
 • ZN heeft reeds aangegeven de financiële positie van ziekenhuizen te willen neutraliseren. We bieden een denkrichting hoe hier invulling aan gegeven zou kunnen worden