LOGEX maakt maandelijkse ontwikkelingen COVID-19 inzichtelijk door middel van een uitgebreide rapportage

Doordat alle capaciteit is vrijgemaakt voor COVID-19 zorg betekent dit ook dat reguliere zorg massaal wordt uitgesteld. Als gevolg hiervan is er een stuwmeer aan het opbouwen door uitstel van reguliere zorg.

Productieontwikkeling per type zorgvraag

LOGEX levert sinds het begin van de crisis maandelijks een rapportage aan haar klanten op basis van gemiddeld 40-50 ziekenhuizen om inzicht te krijgen in de meest actuele trends in productie op landelijk en regionaal niveau. Aan de hand van een stappenplan brengt LOGEX de effecten hiervan in kaart:

1. Monitoren productie ontwikkeling

 • Cumulatieve geleverde en niet-geleverde zorg per week per zorgcluster (acuut, oncologisch, chronisch, electief), per specialisme en per diagnosegroep
 • Inzicht in patiëntkenmerken om inzicht te krijgen in risicoprofielen, zodat hier extra aandacht naartoe kan gaan
 • Vergelijking vs. benchmark om relatieve positie te bepalen

2. Inschatting bruto en netto stuwmeer

 • Inzicht in ontwikkeling bruto stuwmeer van niet-geleverde zorg toekomstige maanden vs. ijkjaar 2019 o.b.v. gesimplificeerd model
 • Assumpties toepassen rondom verdamping van zorg (eg. chronische patiënten waarbij een controlebezoek niet wordt ingehaald) om tot netto stuwmeer aan zorg te komen
 • Vergelijking lokaal stuwmeer vs. benchmark om af- en opschaling te bepalen

3. Organiseren benodigde capaciteit

 • Inzicht in verwachte extra benodigde capaciteit en mogelijkheid tot opschalen per type afdeling en resource (ruimtes/infrastructuur, personeel, materialen)
 • In welke mate is het mogelijk stuwmeer leeg te laten lopen gezien reeds krappe bezetting bij ziekenhuizen pre COVID-19 (wachtlijsten waren al aan het oplopen)?

4. Mogelijkheden en impact versneld toepassen JZOJP

 • Stappenplan om ziekenhuis te ontlasten door versnelde toepassing van ‘Juiste Zorg op de Juiste Plaats’ initiatieven
 • Met behulp van een best practices lijst gebaseerd op verschillende bronnen wordt inzichtelijk gemaakt welke impact realiseerbaar is per initiatief

5. Afrekening ziekenhuizen <> zorgverzekeraars

 • Significant lagere schadelast en constante of zelfs hogere kosten gaan leiden tot financiële problemen voor ziekenhuizen zonder aangepaste afspraken met zorgverzekeraars
 • ZN heeft reeds aangegeven de financiële positie van ziekenhuizen te willen neutraliseren. We bieden een denkrichting hoe hier invulling aan gegeven zou kunnen worden