Grunnutdanning Medisinsk koding

4 september 2023 - 12 januar 2024

Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Online

Grunnutdanning Medisinsk koding

LOGEX arrangerer grunnutdanning i medisinsk koding for kodekontrollere og kodeansvarlige innen somatikk. Kurset søker å etterkomme en lenge etterspurt praksis-nær og bredt anlagt opplæring i medisinsk koding i Norge.

Kursperiode

Oppstartsamling:4.- 6. september 2023
Avsluttende samling: 10.–12. januar 2024
Sted:Thon Hotel Arena, Lillestrøm

7 webinar vil bli gjennomført i perioden mellom oppstart og avsluttende samling.

Målgruppe

Kodekontrollere, kodeansvarlige og annet personell med oppgaver knyttet til oppfølging av medisinsk koding innen somatiske spesialisthelsetjenester.

Målsetting

Bidra til at deltaker etter endt kurs har:

 • Kompetanse i medisinsk koding ved hjelp av ICD-10 og prosedyrekodeverkene
 • Kjennskap til lover og forskrifter som styrer den medisinske kodingen
 • Kunnskap om og ferdigheter i bruk av nasjonalt utviklede hjelpeverktøy, regelverk og veiledninger
 • Kunnskap om sammenhengen mellom medisinsk koding, administrativ rapportering og DRG-systemet, ISF-ordningen og øvrige finansieringskilder
 • Forutsetninger for å yte veiledning og kvalitetssikring av medisinsk koding og administrativ rapportering
 • Nettverksbygging

Pensum

 • Tilstandskoding: Oppbygging og bruk av ICD-10
 • Prosedyrekoding: Oppbygging av bruk av prosedyrekodeverkene NCSP, NCMP, NCRP
 • Gjeldende lover og regler som styrer den medisinske kodingen
 • Krav til dokumentasjon som forutsetning for medisinsk koding og rapportering til NPR (Norsk pasientregister)
 • Administrativ koding av episoder i spesialisthelsetjenesten – begrepslære
 • NPR-meldingen, innholdsvalidering og datakvalitet, herunder tilbakemeldingsrapporter fra NPR
 • Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten
 • Endringer fra 2023 til 2024 i regelverk for medisinsk koding og innsatsstyrt finansiering

Omfang og varighet

 • Fysisk samling ved oppstart og avslutning av kurset 3 dager (2 overnattinger)
 • 7 webinar à 3 timer
 • Egenstudier: 3 timer for-/etterarbeid til hver samling/hvert webinar

Undervisningsmetode

 • Forelesninger
 • Hjemmeoppgaver
 • Gruppearbeid
 • Problembasert læring med utgangspunkt i deltakernes egne innsendte case/spørsmål
 • Bruk av tilgjengelige verktøy og veiledninger fra Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og WHO

Krav til forkunnskap og utstyr

 • Kjennskap til medisinsk språk
 • Kjennskap til innhold i og bruk av pasientjournal i spesialisthelsetjenesten
 • PC med kamera og tilgang til Teams ifb. gjennomføring av webinar

Forpliktende deltakelse

Ved påmelding forplikter deltaker og dennes arbeidsgiver seg til:

 • Deltakelse gjennom hele utdanningsprogrammet
 • Deltakelse fysiske samlinger ifb. oppstart og avslutning inkludert kveldssamlinger/middag
 • Deltakelse webinar inkludert hjemmeoppgaver
 • Arbeidsgiver forplikter seg til å sørge for at det blir satt av skjermet tid for deltaker til å følge hele utdanningsprogrammet inkl. tid til hjemmeoppgaver

Antall deltakere

For å sikre interaktivitet og personlig læringsutbytte begrenses antall deltakere til 30.

Kursbevis

Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs.

Kursavgift

35 400,- NOK eks. mva. (fritak for mva. ved denne type opplæring) inkluderer:

 • Fullpensjon og 2 overnattinger i enerom per samling ifm. oppstart og avslutning av kurset
 • Kursmateriell (PDF-filer forelesninger)
 • Behov for overnatting i for- eller etterkant av samlingene, oppgis ved påmelding og kommer i tillegg til ordinær kursavgift (forutsetter ledig kapasitet ved hotellet)

Påmelding

Kurset er åpent for påmelding. Bindende påmelding fra 01.07.2023.

Spørsmål

Ved spørsmål, ta kontakt på mail kurs-no@logex.com