Grunnutdanning Medisinsk koding

14 februar 2023

Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Online

Grunnutdanning Medisinsk koding

LOGEX AS starter vårsemesteret 2023 en ny og omfattende grunnutdanning i medisinsk koding for kodekontrollere og kodeansvarlige innen somatikk. Med dette kurset søker vi å etterkomme en lenge etterspurt praksisnær og bredt anlagt opplæring i medisinsk koding.

Kursperiode

Oppstartsamling: 14/2 til 16/2 2023
Avsluttende samling: 13/6 til 15/6 2023
8 webinar vil bli gjennomført i perioden mellom oppstart og avsluttende samling.
Les programmet her

Sted

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Målgruppe

Kodekontrollere, kodeansvarlige og annet helsepersonell med oppgaver knyttet til medisinsk koding innen somatiske spesialisthelsetjenester.

Målsetting

 • Bidra til at deltaker etter endt kurs har:
 • Basiskompetanse i medisinsk koding ved hjelp av ICD-10 og prosdyrekodeverkene
 • Kjennskap til lover og regler som styrer den medisinske kodingen.
 • Kunnskap om og ferdigheter i bruk av nasjonalt utviklede hjelpeverktøy og kodeveiledninger
 • Forståelse av sammenhengen mellom medisinsk og administrativ koding og DRG-systemet, ISF-ordningen og øvrige finansieringskilder
 • Forutsetninger for å yte veiledning og kvalitetssikreing av medisinsk og adminstrativ koding
 • Nettverksbygging

Pensum

 • Tilstandskoding: Oppbygging og bruk av ICD-10
 • Prosedyrekoding: Oppbygging av bruk av prosedyrekodeverkene NCSP, NCMP, NCRP
 • Gjeldende lover og regler som styrer den medisinske kodingen
 • Krav til dokumentasjon som forutsetning for medisinsk koding og rapportering til NPR (Norsk pasientregister)
 • Administrativ koding av episoder i spesialisthelsetjenesten – begrepslære
 • NPR-meldingen, inholdsvalidering og datakvalitet
 • Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten

Omfang og varighet

 • Fysisk samling ved oppstart og avslutning av kurset 3 dager (2 overnattinger)
 • 8 webinar à 2,5 timer inkl. pauser jevnt fordelt i perioden mellom oppstart og avsluttende samling
 • Egenstudier: 3 timer for- og etterarbeid til hver samling/hvert webinar

Undervisningsmetode

 • Forelesninger
 • Hjemmeoppgaver
 • Gruppearbeid
 • Problembasert læring med utgangspunkt i deltakernes egne innsendte case/problemstillinger
 • Bruk av tilgjengelige verktøy og veiledninger fra E-helse, Helsedirektoratet og WHO

Krav til forkunnskap og utstyr

 • Kjennskap til medisinsk språk
 • Kjennskap til innhold i og bruk av pasientjournal i spesialisthelsetjenesten
 • PC med kamera og tilgang til Teams ifb. gjennomføring av webinarene

Forpliktende deltakelse

Ved påmelding forplikter deltaker og dennes arbeidsgiver seg til:

 • Deltakelse gjennom hele utdanningsprogammet.
 • Deltakelse fysiske samlinger ifb. oppstart og avslutning inkludert kveldssamlinger/middag
 • Deltakelse webinar inkludert hjemmeoppgaver.
 • Arbeidsgiver forplikter seg til å sørge for at det blir satt av skjermet tid for deltaker til å følge hele utdanningsprogrammet inkl. tid til hjemmeoppgaver

Antall deltakere

For å sikre interaktivitet og personlig læringsutbytte begrenses antall deltakere til 30.

Kursbevis

Kursbevis utstedes til de som har fullført hhv.:

 • Fysiske samlinge i forbindelse med oppstart og avlutning av kurset
 • Minimum 6 av 8 webinar
 • Hjemmeoppgaver

Kursavgift

33 800,- NOK eks. mva. (fritak for mva. ved denne type opplæring) inkluderer:

 • Fullpensjon og 2 overnattinger i enerom per samling ifm. oppstart og avslutning av kurset
 • Kursmateriell (PDF-filer forelesninger)
 • Behov for overnatting i for- eller etterkant av samlingene, 1595,- per natt, angis ved påmelding og kommer i tillegg til ordinær kursavgift

Påmelding

Påmelding til kurset er stengt. Ved ønske om deltakelse, ta direkte kontakt på mail kurs@LOGEX.com for forespørsel om venteliste/ledig plass.