Grunnutdanning Medisinsk koding

14 februar 2023

Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Online

Grunnutdanning Medisinsk koding

LOGEX AS starter vårsemesteret 2023 en ny og omfattende grunnutdanning i medisinsk koding for kodekontrollere og kodeansvarlige innen somatikk. Med dette kurset søker vi å etterkomme en lenge etterspurt praksisnær og bredt anlagt opplæring i medisinsk koding.

Kursperiode

Oppstartsamling: 14/2 til 16/2 2023
Avsluttende samling: 13/6 til 15/6 2023
9 webinar vil bli gjennomført i perioden mellom oppstart og avsluttende samling.
Endelig program og tidspunkt for webinarene vil foreligge senest primo november.

Sted

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Målgruppe

Kodekontrollere, kodeansvarlige og annet helsepersonell med oppgaver knyttet til medisinsk koding innen somatiske spesialisthelsetjenester.

Målsetting

 • Bidra til at deltaker etter endt kurs har:
 • Basiskompetanse i medisinsk koding ved hjelp av ICD-10 og prosdyrekodeverkene
 • Kjennskap til lover og regler som styrer den medisinske kodingen.
 • Kunnskap om og ferdigheter i bruk av nasjonalt utviklede hjelpeverktøy og kodeveiledninger
 • Forståelse av sammenhengen mellom medisinsk og administrativ koding og DRG-systemet, ISF-ordningen og øvrige finansieringskilder
 • Forutsetninger for å yte veiledning og kvalitetssikreing av medisinsk og adminstrativ koding
 • Nettverksbygging

Pensum

 • Tilstandskoding: Oppbygging og bruk av ICD-10
 • Prosedyrekoding: Oppbygging av bruk av prosedyrekodeverkene NCSP, NCMP, NCRP
 • Gjeldende lover og regler som styrer den medisinske kodingen
 • Krav til dokumentasjon som forutsetning for medisinsk koding og rapportering til NPR (Norsk pasientregister)
 • Administrativ koding av episoder i spesialisthelsetjenesten – begrepslære
 • NPR-meldingen, inholdsvalidering og datakvalitet
 • Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten

Omfang og varighet

 • Fysisk samling ved oppstart og avslutning av kurset 3 dager (2 overnattinger)
 • 9 webinar à 3 timer inkl. pauser jevnt fordelt i perioden mellom oppstart og avsluttende samling
 • Egenstudier: 3 timer for- og etterarbeid til hver samling/hvert webinar

Undervisningsmetode

 • Forelesninger
 • Hjemmeoppgaver
 • Gruppearbeid
 • Problembasert læring med utgangspunkt i deltakernes egne innsendte case/problemstillinger
 • Bruk av tilgjengelige verktøy og veiledninger fra E-helse, Helsedirektoratet og WHO

Krav til forkunnskap og utstyr

 • Kjennskap til medisinsk språk
 • Kjennskap til innhold i og bruk av pasientjournal i spesialisthelsetjenesten
 • PC med kamera og tilgang til Teams ifb. gjennomføring av webinarene

Forpliktende deltakelse

Ved påmelding forplikter deltaker og dennes arbeidsgiver seg til:

 • Deltakelse gjennom hele utdanningsprogammet.
 • Deltakelse fysiske samlinger ifb. oppstart og avslutning inkludert kveldssamlinger/middag
 • Deltakelse webinar inkludert hjemmeoppgaver.
 • Arbeidsgiver forplikter seg til å sørge for at det blir satt av skjermet tid for deltaker til å følge hele utdanningsprogrammet inkl. tid til hjemmeoppgaver

Antall deltakere

For å sikre interaktivitet og personlig læringsutbytte begrenses antall deltakere til 30.

Kursbevis

Kursbevis utstedes til de som har fullført hhv.:

 • Fysiske samlinge i forbindelse med oppstart og avlutning av kurset
 • Minimum 7 av 9 webinar
 • Hjemmeoppgaver

Kursavgift

33 800,- NOK eks. mva. (fritak for mva. ved denne type opplæring) inkluderer:

 • Fullpensjon og 2 overnattinger i enerom per samling ifm. oppstart og avslutning av kurset
 • Kursmateriell (PDF-filer forelesninger)
 • Behov for overnatting i for- eller etterkant av samlingene, 1595,- per natt, angis ved påmelding og kommer i tillegg til ordinær kursavgift

Påmelding

Påmelding skjer via lenken under.
Det praktiseres et “først til mølla” prinsipp for påmelding. Bekreftelse på plass evt. venteliste sendes fortløpende ved senere påmelding. Påmelding er bindende fra og med 2 mnd i forkant av oppstartsamling.