Hvordan vår LOGEX Financial Control Suite bidrar til å gjøre budsjetterings- og kostnadsberegningsprosessen enklere og smidigere på Erasmus MC

Om samarbeidet

LOGEX samarbeidet med Nederlands største sykehus, Erasmus MC, om oppgraderingen til Costing-løsningen til LOGEX. Ett år senere kan Erasmus MC allerede se fordelene til den integrerte LOGEX Financial Control Suite ved å bygge videre på enhetskostnaden i deres budsjetterings- og prognoseløsninger.

Utfordringen

Kostnadsberegningssystemet til Erasmus MC trengte en oppgradering, siden systemet ikke oppfylte organisasjonens krav. Det gamle systemet ble administrert sentralt og det medførte en risiko for å bli avhengig av kunnskapen til enkeltpersoner i organisasjoner som det eneste kontaktpunktet. Avdelingsledere og klinikere hadde ingen tilgang til systemet, og det var meget krevende å forklare kostnadsstrukturen og resultatene. Som en følge av dette ble enhetskostnaden kun formidlet til regulatoren og ikke anvendt i praksis. Informasjonsverdien kunne ikke brukes i budsjetterings- og prognostiseringsprosessene til Erasmus MC. I tillegg førte kontraktdiskusjoner med betalere til en endret helsetjenesteportefølje som sykehuset ønsket skulle gjenspeiles i budsjettet per spesialitet og avdeling.

Vi ønsket en objektiv justering av fremtidige budsjetter etter spesialitet og avdeling på grunn av endringene i betalerkontrakter og porteføljen vår.

Mieke Moller – Manager Business Control – Erasmus MC i Rotterdam

Løsningen

I 2019 hjalp LOGEX Erasmus MC med å foreta en smidig oppgradering til den nye Costing-løsningen, en løsning som skapte mer til utdata. Samtidig desentraliserte Erasmus MC prosessen og involverte i mye større grad avdelings-controllere. Løsningen førte også til betydelig større engasjement fra klinikerne. I tillegg ga det solide grunnlaget som ble etablert på bare ett år dem den tilliten de trengte for å bruke enhetskostnaden direkte i budsjetteringsprosessen for 2021.

Senere, i 2020, integrerte Erasmus MC fullt ut utdata fra Costing-løsningen i budsjetteringsprosessen sin ved å bruke de aktivitetsbaserte budsjetteringsprinsippene i LOGEX Budgeting-løsningen. Ved å ta endringer i portefølje og betalerkontrakter i betraktning hjalp denne løsningen MC til å objektivt fastlegge budsjettet for 2021 og å ha mye bedre databaserte diskusjoner med mer enn 40 controllere i alle avdelinger om kostnadsstrukturen deres. I tillegg hjalp det solide kostnadsgrunnlaget og oppslutningen om systemet sykehuset til å integrere dette i budsjetteringsprosessen på en vellykket og smidig måte. Fra 2021 og fremover vil Erasmus MC implementere LOGEX’ Forecasting-løsning for å overvåke og sammenligne sykehusets aktivitetsbaserte budsjett med faktiske data, noe som gjør det mulig å starte diskusjoner og foreta justeringer i løpet av året, snarere enn i ettertid.

Økonomistyring

Løsningene våre for økonomistyring gir organisasjonen full kontroll over volumer, ressurser og økonomiske forhold i alle ledd. Resultatet er en sterkere bunnlinje – og tydelige tall som viser fremgangen.

Vi dekker hele spekteret av økonomiske og operasjonelle prosesser, fra kostnadsberegning og budsjettering til prognoser og anbud.

chevron_right Hoved funksjoner
  • Kostnader
  • Budsjettering
  • Prognoser

Dette kan den aktivitetsbaserte kostnadsmodellen vår hjelpe dere med:

Beregn, juster og optimaliser

Utarbeid kostnadsberegninger for helsepersonell som er enkle å forstå, bruke og optimalisere.

Optimaliser ressursflyten

Optimaliser fordelingen av ressurser og kostnader til pasienter, omsorgstilbud og uforutsette hendelser.

Sammenlign data og finn forbedringsområder

Sammenlign enhetskostnader med nasjonale og internasjonale kolleger for å identifisere forbedringsområder.

Innsyn og rapportering

Innrapporter enhetskostnader automatisk til tilsynsmyndighetene i tråd med gjeldende rapporteringsstandarder.

Dette kan den aktivitetsbaserte budsjettmodellen vår hjelpe dere med:

Utarbeid og sammenlign budsjetter

Knytt sammen volumer, ressurser og økonomi sømløst i et samlet budsjett.

Forutse og innfri fremtidig etterspørsel

Avdekk fremtidige behov og tildel ressurser og arbeidskraft i tråd med kommende etterspørsel etter helsetjenester.

Identifiser forbedringsområder

Finn ut hvordan porteføljevalg påvirker driften, og lokaliser områder som kan få et løft.

Involver leger og ledere i budsjettprosesser

Funksjonalitet for bottom up-budsjettering forenkler samarbeidet med ikke-finansielle aktører.

Dette kan prognosemodellen vår hjelpe dere med:

Forutse og overvåk volumer, inntekter og kostnader

Hold oversikt over forventede kontra realiserte volumer, inntekter og kostnader i tilnærmet sanntid.

Analyser og beregn risiko for finansiering

Utfør risikoberegninger automatisk for alle finansieringskontrakter.

Dra nytte av algoritmer for maskinlæring

Utarbeid og oppdater pålitelige og oversiktlige prognoser basert på effektive algoritmer for maskinlæring.

Enkel og forskriftsmessig rapportering

Innrapporter økonomiske resultater i fullt samsvar med nasjonale forskrifter.

Påvirkningen av LOGEX Financial Control Suite

  • Mer effektiv kostnadsoppdatering som er enklere å administrere på grunn av regelkonfigurasjon.
  • Costing-løsningen er desentralisert, så den kan administreres av flere medlemmer.
  • Støtte for beregnede enhetskostnader og standarder fra ledelsen og klinikere.
  • Ekstra tilleggsfunksjoner: Budgeting- og Forecasting-løsninger

Ekspertkunnskapen og den praktiske tilnærmingen til LOGEX gjorde dette prosjektet til en suksess. Vi er kjempefornøyde med overgangen til LOGEX.

Mieke Moller – Manager Business Control – Erasmus MC, Rotterdam

Har du lyst til å se hvordan LOGEX kan hjelpe deg til å få kontroll over finansresultatene dine og bruke dine data til å oppnå bedre helseomsorg?