Sykehusovertakelse: Vurdering av innvirkningen for OLVG med LOGEX Videreføring av helsetjenester etter sykehuskonkurs

Samarbeidet

OLVG er et sykehus for Amsterdam og omegn. Sykehuset har vært navet i helsetjenestene i området i over et og et halvt århundre, og har spilt en avgjørende rolle når det gjelder å gi helseomsorgen et løft og bidra til bedre helse blant byens innbyggere.

LOGEX og OLVG har samarbeidet i over 10 år. LOGEX var en sentral partner i det å gi OLVG klarheten de trengte for å kunne fatte viktige avgjørelser i fusjonen med Sint Lucas Andreas-sykehuset i 2015.

Utfordringen

I 2018 var MC Slotervaart, et annet sykehus i Amsterdam, på randen av konkurs. Etter å ha blitt bedt om å hjelpe til for å sikre kontinuitet av sykehusets helsetjenester, vurderte OLVG å overta en stor del av disse. OLVG kontaktet LOGEX for å få en presis vurdering av den potensielle innvirkningen dette ville ha på kapasiteten, inntektene og kostnadene for OLVG.

Vi ønsket å måle, registrere og overvåke effekten av ekstra volumer fra en overtakelse av et annet sykehus på vår egen kapasitet, inntekter og kostnader.

Eva de Bres, Manager of Strategic Sales
Tidligere Finance and Control Manager, OLVG

Løsningen

I den intensive perioden i forkant av konkursen hos MC Slotervaart, kjørte LOGEX gjennom flere scenarier med OLVG-teamet for å kartlegge mulige utfall på en presis måte.  LOGEX’ aktivitetsbaserte administrasjonsmodeller ga OLVG klarheten de trengte til å kvantifisere de ytterligere ressursene som trengtes per avdeling – blant annet antallet leger, sykepleiere og annet personell – og gjøre OLVG i stand til å sikre at man kunne levere helsetjenester uten avbrudd i behandlingsforløp i Amsterdam.

Gjennom å levere presis og pålitelig informasjon fungerte LOGEX Økonomiløsninger som et redskap for å kunne fatte datastyrte beslutninger i forkant av overtakelsen av deler av MC Slotervaarts tjenestetilbud, herunder komplekse beslutninger om investeringer, priser og nødvendige garantier.  OLVG baserte seg på innsikt fra LOGEX Økonomiløsninger som grunnlag for gjennomføring av en rekke forhandlinger med finansieringsaktører (forsikringsselskaper), lovgivende myndigheter og Amsterdam kommune i løpet av kort tid.

Økonomistyring

Løsningene våre for økonomistyring gir organisasjonen full kontroll over volumer, ressurser og økonomiske forhold i alle ledd. Resultatet er en sterkere bunnlinje – og tydelige tall som viser fremgangen.

Vi dekker hele spekteret av økonomiske og operasjonelle prosesser, fra kostnadsberegning og budsjettering til prognoser og anbud.

chevron_right Hoved funksjoner
  • Kostnader
  • Budsjettering
  • Prognoser

Dette kan den aktivitetsbaserte kostnadsmodellen vår hjelpe dere med:

Beregn, juster og optimaliser

Utarbeid kostnadsberegninger for helsepersonell som er enkle å forstå, bruke og optimalisere.

Optimaliser ressursflyten

Optimaliser fordelingen av ressurser og kostnader til pasienter, omsorgstilbud og uforutsette hendelser.

Sammenlign data og finn forbedringsområder

Sammenlign enhetskostnader med nasjonale og internasjonale kolleger for å identifisere forbedringsområder.

Innsyn og rapportering

Innrapporter enhetskostnader automatisk til tilsynsmyndighetene i tråd med gjeldende rapporteringsstandarder.

Dette kan den aktivitetsbaserte budsjettmodellen vår hjelpe dere med:

Utarbeid og sammenlign budsjetter

Knytt sammen volumer, ressurser og økonomi sømløst i et samlet budsjett.

Forutse og innfri fremtidig etterspørsel

Avdekk fremtidige behov og tildel ressurser og arbeidskraft i tråd med kommende etterspørsel etter helsetjenester.

Identifiser forbedringsområder

Finn ut hvordan porteføljevalg påvirker driften, og lokaliser områder som kan få et løft.

Involver leger og ledere i budsjettprosesser

Funksjonalitet for bottom up-budsjettering forenkler samarbeidet med ikke-finansielle aktører.

Dette kan prognosemodellen vår hjelpe dere med:

Forutse og overvåk volumer, inntekter og kostnader

Hold oversikt over forventede kontra realiserte volumer, inntekter og kostnader i tilnærmet sanntid.

Analyser og beregn risiko for finansiering

Utfør risikoberegninger automatisk for alle finansieringskontrakter.

Dra nytte av algoritmer for maskinlæring

Utarbeid og oppdater pålitelige og oversiktlige prognoser basert på effektive algoritmer for maskinlæring.

Enkel og forskriftsmessig rapportering

Innrapporter økonomiske resultater i fullt samsvar med nasjonale forskrifter.

Med innsikter hentet fra LOGEX Økonomiløsninger kunne OLVG gjøre følgende:

  • Kvantifisere nødvendige ekstra ressurser og registrere dem i et revidert budsjett
  • Overvåke flere deler av helsetjenestene basert på pasientkarakteristikker ved hjelp av prognosemodellen vår
  • Måle resultater opp mot målsetninger og planer på alle nivåer av sykehuset, fra styret til de enkelte avdelingene, ved hjelp av budsjetteringsmodellen vår
  • Identifisere og iverksette tiltak knyttet til konkrete muligheter for effektivisering

LOGEX Økonomiløsninger gir den grad av informasjonsnøyaktighet som kreves for at ledergruppen og klinikere kan ta viktige strategiske og operasjonelle beslutninger med tillit.

Jeroen van Roon, Chief Financial Officer, OLVG

Har du lyst til å forbedre organisasjonens økonomiske resultater?