Økonomirettede løsninger

Kostnadskontroll og effektivisering trenger ikke være et slit.

Hos LOGEX mener vi at resultatstyring og effektivisering skal være en givende prosess.

Derfor har vi laget løsninger som gir dere tydelig oversikt og kontroll over drifts- og økonomiforholdene – og gjør det betydelig enklere å gjennomføre kostnadsreduksjoner og optimalisering.

Første skritt er aktivitetsbasert kostnadsberegning – men det stopper ikke der.

Den innovative, aktivitetsbaserte metoden vår gir dere banebrytende innsikt i alle sider ved organisasjonen – og resultatet er beslutninger dere kan stå ved, og tydelig målbare effekter.

Vi hjelper kundene med tre kritiske områder:

Økonomistyring

Løsningene våre for økonomistyring gir organisasjonen full kontroll over volumer, ressurser og økonomiske forhold i alle ledd. Resultatet er en sterkere bunnlinje – og tydelige tall som viser fremgangen.

Vi dekker hele spekteret av økonomiske og operasjonelle prosesser, fra kostnadsberegning og budsjettering til prognoser og anbud.

chevron_right Hoved funksjoner
  • Kostnader
  • Budsjettering
  • Prognoser

Dette kan den aktivitetsbaserte kostnadsmodellen vår hjelpe dere med:

Beregn, juster og optimaliser

Utarbeid kostnadsberegninger for helsepersonell som er enkle å forstå, bruke og optimalisere.

Optimaliser ressursflyten

Optimaliser fordelingen av ressurser og kostnader til pasienter, omsorgstilbud og uforutsette hendelser.

Sammenlign data og finn forbedringsområder

Sammenlign enhetskostnader med nasjonale og internasjonale kolleger for å identifisere forbedringsområder.

Innsyn og rapportering

Innrapporter enhetskostnader automatisk til tilsynsmyndighetene i tråd med gjeldende rapporteringsstandarder.

Dette kan den aktivitetsbaserte budsjettmodellen vår hjelpe dere med:

Utarbeid og sammenlign budsjetter

Knytt sammen volumer, ressurser og økonomi sømløst i et samlet budsjett.

Forutse og innfri fremtidig etterspørsel

Avdekk fremtidige behov og tildel ressurser og arbeidskraft i tråd med kommende etterspørsel etter helsetjenester.

Identifiser forbedringsområder

Finn ut hvordan porteføljevalg påvirker driften, og lokaliser områder som kan få et løft.

Involver leger og ledere i budsjettprosesser

Funksjonalitet for bottom up-budsjettering forenkler samarbeidet med ikke-finansielle aktører.

Dette kan prognosemodellen vår hjelpe dere med:

Forutse og overvåk volumer, inntekter og kostnader

Hold oversikt over forventede kontra realiserte volumer, inntekter og kostnader i tilnærmet sanntid.

Analyser og beregn risiko for finansiering

Utfør risikoberegninger automatisk for alle finansieringskontrakter.

Dra nytte av algoritmer for maskinlæring

Utarbeid og oppdater pålitelige og oversiktlige prognoser basert på effektive algoritmer for maskinlæring.

Enkel og forskriftsmessig rapportering

Innrapporter økonomiske resultater i fullt samsvar med nasjonale forskrifter.

Helsepersonells resultater

Bedre helsetjenester begynner på «gulvet» – hos utførende helsepersonell. Når disse vet at de gis støtte og mulighet til å prestere på sitt aller beste, vil det styrke organisasjonen i sin helhet.

chevron_right Hoved funksjoner

Dette kan modellen vår for optimalisering av helsepersonells resultater hjelpe dere med:

Kvantifiser og sammenlign medisinske resultater

Analyser resultatene sykehus, avdelinger og medisinsk fagpersonell oppnår, jamført med tydelige referansedata.

Optimaliser produktiviteten – fra diagnostikk til levering av helsetjenester

Identifiser muligheter til å heve kvaliteten på konsultasjoner, operasjoner, sykehusinnleggelser m.m.

Få oversikt over kliniske kontra pasientrapporterte resultater

Evaluer kvaliteten på helsetjenestene ut fra kartlegging av kliniske og pasientrapporterte resultater og rutinesamsvar.

Forstå pasientpopulasjonen

Få innsikt i de ulike delene av pasientpopulasjonen med meningsfull og tydelig segmentering.

Riktig behandling

Kutt kostnader ved å gi riktig behandling til rett tid – på riktig avdeling. Med en kritisk vurdering av behandlingstilbud og prosesser kommer dere et langt skritt på vei mot optimale helsetjenester.

chevron_right Hoved funksjoner

Dette kan verktøyene våre for riktig behandling hjelpe dere med:

Bedre samkjøring mellom leger og leverandører

Identifiser uønskede variasjoner i behandlingsbeslutninger og -prosesser.

Ta et dypdykk i data som er justert for meningsfulle forskjeller

Sammenlign utvalg av sykdomsspesifikke grupper – justert for kohorter, pasientkarakteristika og kompleksitet.

Tilrettelegg for verdibasert fremfor volumbasert finansiering

Etabler objektive indikatorer for å kvalifisere dere for innovativ verdibasert finansiering fremfor volumbasert stykkprisfinansiering.

Hvordan fungerer det?

Vi demonstrerer gjerne hvordan LOGEX-løsningene gir klarhet i dataene deres. Kontakt oss i dag for en live-demo.