Kustannuslaskenta on pohja hyvinvointialueiden toiminnan muutosten arviointiin 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuslaskennalle on keskeinen tarve, sillä hyvinvointialueiden taloudessa kummittelee miljardiluokan alijäämä. Kustannusten tarkastelussa on hyvä tunnistaa kulloiseenkin tarpeeseen liittyen sopivat ja oikeat tasot. Kansallisen kustannuskehityksen seurantaan tarvitaan erilaista kustannustietoa kuin hyvinvointialueiden oman toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen. Kansallinen ja hyvinvointialueiden oma kustannuslaskenta ei kuitenkaan ole päällekkäistä tai toisiaan pois sulkevaa. 

Kansallinen hyvinvointialueiden kustannusten tarkastelu vs. hyvinvointialueiden oman toiminnan tarkka kustannuslaskenta 

Kansallista sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustietoa tarvitaan kansalliseen ohjaukseen, tietojohtamisen tueksi sekä palveluiden vertailtavuuden kehittämiseen.  Kansallisessa ohjauksessa korostuu isoimmat palvelukokonaisuudet ja niistä muodostuvat kustannukset. Nykyiseen hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikkökustannukset on asteittain julkaistava vuodesta 2025 eteenpäin.  

Merkittävää on, että Suomessa on tuotettu vuonna 2022 ensimmäistä kertaa sote-taloustietojen ja toiminnan yhdistävää rekisteritietoa. Yhdistettyyn rekisteriaineiston pohjautuen onkin jo julkaistu ensimmäistä kertaa kansallisia sote-palvelutapahtumien yksikkökustannuksia. Kansallisella tasolla on otettu siis historiallisia ensiaskeleita sote-palvelujen yksikkökustannusten laskentaan. Tärkeä kehitystyö on käynnistynyt ja sitä jatketaan asteittain kohti laajempaa sote-palveluiden yksikkökustannusten julkaisemista. 

On tärkeää tunnistaa, että kansallinen yksikkökustannusten laskenta ja julkaiseminen ei poista tarvetta eikä ole päällekkäistä hyvinvointialueiden oman toiminnan tiedolla johtamiseen sekä talouden ja resurssien suunnitteluun. Hyvinvointialueiden on erittäin tärkeää saada yksityiskohtainen ja oikea tieto oman toiminnan toteutuneista prosesseista ja yksittäisistä, tarkoista hoito- ja palvelutapahtumista. Ilman varsinaisen palvelutoiminnan ja kustannukset yhdistävää kustannuslaskentaa toiminnan muutosten vaikutuksia hyvinvointia alueen talouteen ja resurssitarpeeseen (ja toisin päin) voidaan arvioida vain näppituntumalla. 

Kohti asiakas- ja potilaskohtaista kustannuslaskentaa 

Välisuoritepohjainen kustannus per potilas eli KPP-laskenta (engl. PLICS, Patient Level Information and Costing Systems, laajennettuna sosiaalihuoltoon kustannus per asiakas eli KPA) on nykytietämyksen mukaan paras ja tarkin sosiaali- ja terveydenhuollon varsinaisen toiminnan erityispiirteet huomioiva menetelmä. Se yhdistää palvelutoiminta ja kustannukset niin, että ne kohdennetaan mielekkäästi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille ja potilaille/asiakkaille. Sote-sektorilla on tarkasti toteutettua kustannuslaskentaa usein erikoissairaanhoidossa, mutta tarve tarkemmalle kustannuslaskennalle kasvaa tasaisesti myös perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. 

Asiakas ja potilaskohtaisiin suoritteisiin perustuva kustannuslaskenta vaatii toiminnallisuuksiltaan kehittynyttä kustannuslaskentajärjestelmää, joka pystyy käsittelemään suuria suoritemääriä. Järjestelmässä täytyy pystyä joustavasti muodostamaan erilaisia laskennan edellyttämiä kohdennussääntöjä, jotta laajan hyvinvointialueiden palvelutuotannon erityispiirteet tulee huomioiduksi ja kustannukset pystytään kohdentamaan oikein sekä tarkasti halutuille laskentakohteille. 

Tutustu myös aikaisempiin teemajulkaisuihin, Alhaalta ylöspäin tuotettu kustannuslaskentatieto hyvinvointialueen tiedolla johtamisen keskiössä, Miksi hyvinvointialueen kustannuslaskenta on tärkeää? , Hyvinvointialueen kustannuslaskenta muodostetaan moniammatillisessa yhteistyössä sekä Hyvinvointialueet tarvitsevat DRG:n 

Haluatko lisätietoja? 

Ota yhteyttä ratkaisuasiantuntija Mikko Jaakonsaari (mikko.jaakonsaari@logex.com

LOGEX Costing alueellinen kustannuslaskentaratkaisumme tarjoaa välineet tarkkaan potilas- ja asiakaskohtaiseen laskentaan. Se luo perustan tehostaa koko alueen kustannusvaikuttavuutta tarjoamalla tietopohjan resurssien parhaaseen mahdolliseen kohdentamiseen. 

LOGEX Region on valmisratkaisu, joka tarjoaa tiedolla johtamisen välineet sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisu mahdollistaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integroitujen hoito- ja palveluketjujen/-prosessien arvioinnin ja kehittämisen sekä kustannusten ja tuloksellisuuden jatkuvan seurannan. 

Tietoa meistä
Työpaikat

Analytiikan asiantuntijatiimimme kasvaa nopeasti. Tuletko osaksi sitä?

Yhteystiedot

Sokerilinnantie 9-11 b
FIN-02600 Espoo
Suomi