Kundberättelser

Egenkontroller via smartphone ledde till 38 % färre reumatologbesök

Patienter med reumatoid artrit (RA) kallas rutinmässigt till uppföljningsbesök, men det är inte säkert att detta format är hållbart. American College of Rheumatologys (ACR) arbetskraftsstudie uppskattar att antalet reumatologer år 2030 inte ens kommer att motsvara hälften av det antal reumatologer som faktiskt kommer att behövas.

Efterfrågan på fler reumatologer ökar på grund av det ökande antalet patienter med RA och det generellt ökande vårdbehovet. Dessutom finns utmaningar i möjligheterna att tillhanda vård pga en minskande personalstyrka inom reumatologi. Därför kommer vi att behöva tillhandahålla mer sjukvård med befintlig kapacitet i form av personal och resurser.

I Nederländerna besöker de flesta patienter med RA för närvarande sin läkare var 3:e till 6:e månad, i enlighet med EULAR:s riktlinjer.

Som en lösning skulle polikliniker kunna övergå från förplanerade besök till att erbjuda “vård på begäran”, där patienterna själva förväntas ta kontakt med vården när behov uppstår. Effektiviteten av patientinitierad vård hos patienter med RA är fortfarande under utredning. Hewlett et al, Primdahl et al och Poggenborg et al har visat att patienter som själva tar initiativ till vård (under 2 till 6 år) mådde kliniskt och psykologiskt minst lika bra och hade färre besök än patienter med regelbundna läkarinitierade besök.

Smartphone-applikationen

Appen meddelade patienterna varje vecka att de skulle fylla i sin RAPID3 i appen. RAPID3 (Routine Assessment of Patient Index Data 3) är ett index som beräknas utifrån ett enkelt frågeformulär. Resultaten från RAPID3 kunde användas av patienterna för egenmonitorering under året, reflektera över sjukdomsförloppet och kontakta kliniken i god tid vid sjukdomens progression. Dessutom underlättades kommunikationen med läkaren/sjuksköterskan på kliniken eftersom de också hade tillgång till patienternas data.

I appen användes en RAPID3-algoritm för att identifiera potentiella RA-skov. En ökning av RAPID3-poängen med >2 poäng (från föregående datapunkt) i kombination med en RAPID3-poäng på >4 ledde till en avisering om skov. Notisen informerade patienten om det möjliga skovet, länkade till tips om egenvård och gav rådet att kontakta en reumatologsjuksköterska om patienten ansåg det nödvändigt. Poängen i appen användes inte för att utlösa kontakt från läkare till patient. De data som samlades in i appen synkroniserades i realtid med vårdinformationssystemet på Reade.

I tillägg kan verksamhetscheferna vara mycket mer involverade i budgetarbetet eftersom de har insikt i de viktigaste uppgifterna – i realtid.

Patientinitierad vård med stöd av egenkontroll via smartphone var inte sämre än traditionell vård och ledde till 38% färre reumatologbesök för RA-patienter med stabil låg sjukdomsaktivitet.

Hittills har det inte visats att egenkontroll av sjukdomsaktivitet vid RA med hjälp av ePRO förbättrar patientnöjdheten eller sjukdomsaktiviteten. Förbättringar har dock setts när det gäller förmågan att hantera sjukdomen på egen hand, patientens egenmakt, interaktionen mellan patient och läkare samt fysisk aktivitet.

Flera studier visar också på hög acceptans för egenkontroll och hög ifyllnadsgrad av frågeformulär under studierna. Dessutom kan egenkontroll leda till en minskning av antalet besök på öppenvårdskliniker med ~50%. Hittills har ingen av dessa studier kombinerat patientinitierad vård (för att minska antalet besök) med egenkontroll (för att upprätthålla sjukdomskontrollen).

Läs hela rapporten här.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70