Grunnutdanning Medisinsk koding

LOGEX AS arrangerer grunnutdanning i medisinsk koding for kodekontrollere og kodeansvarlige innen spesialisthelsetjenesten, somatikk og psykisk helsevern/rus.

Kurset søker å etterkomme en lenge etterspurt praksisnær og bredt anlagt opplæring i medisinsk koding og administrativ registering.

Kursperiode

Oppstartsamling:02.-04. september 2024
Avsluttende samling: 06.-07. Januar 2025
Sted:Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Mellom oppstart og avsluttende samling vil det bli gjennomført 2 webinarserier for hhv. somatikk og psykiske helsevern/rus.

Målgruppe

Kodekontrollere, kodeansvarlige og annet personell med oppgaver knyttet til medisinsk koding innen spesialisthelsetjenesten, somatikk og psykisk helsevern/rus.

Kurset er primært rettet mot personell som er nye innen fagfeltet medisinsk koding. Personell med behov for oppdatering og faglig påfyll vil også kunne ha nytte av kurset.

Målsetting

Bidra til at deltaker etter endt kurs har:

 • Basiskompetanse i medisinsk koding ved hjelp av ICD-10 og prosedyrekodeverkene
 • Kjennskap til lover og regler som styrer den medisinske kodingen
 • Kunnskap om og ferdigheter i bruk av nasjonalt utviklede hjelpeverktøy og kodeveiledninger
 • Forståelse av sammenhengen mellom medisinsk koding, administrativ registrering og DRG-systemet, ISF-ordningen og øvrige finansieringskilder
 • Forutsetninger for å yte veiledning og kvalitetssikring av medisinsk koding og administrativ registrering
 • Nettverksbygging

Pensum

 • Tilstandskoding: Oppbygging og bruk av ICD-10
 • Prosedyrekoding: Oppbygging av bruk av prosedyrekodeverkene NCSP, NCMP, NCRP
 • Gjeldende lover og regler som styrer den medisinske kodingen
 • Krav til dokumentasjon som forutsetning for medisinsk koding og rapportering til NPR (Norsk pasientregister)
 • Administrativ koding av episoder i spesialisthelsetjenesten – begrepslære
 • NPR-meldingen, innholdsvalidering og datakvalitet
 • Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten

Omfang og varighet

 • Fysisk samling 3 dager ved oppstart (2 overnattinger) og 2 dager (1 overnatting) ved avslutning av kurset.
 • Somatikk: 5 til 7 webinar à 2 til 2 ½ times varighet (obligatorisk for deltakere fra somatikk).
 • Psykisk helsevern/rus: 5 til 7 webinar à 2 til 2,5 timers varighet (obligatorisk for deltakere fra psykisk helsevern og rus).
 • Alle deltakere inviteres til  å delta på webinar i begge serier.
 • Webinarene er jevnt fordelt i perioden mellom oppstart og avsluttende samling.
 • Egenstudier: Det må påregnes rundt 2 timer til for- og etterarbeid i forbindelse med webinarene.

Undervisningsmetode

 • Forelesninger
 • Hjemmeoppgaver
 • Gruppearbeid
 • Problembasert læring med utgangspunkt i innsendte case/problemstillinger
 • Bruk av tilgjengelige verktøy og veiledninger fra E-helse, Helsedirektoratet og WHO

Krav til forkunnskap og utstyr

 • Kjennskap til medisinsk språk er en fordel
 • Kjennskap til innhold i og bruk av pasientjournal i spesialisthelsetjenesten
 • PC med kamera, mikrofon og tilgang til Teams ifb. gjennomføring av webinar

Forpliktende deltakelse

Ved påmelding forplikter deltaker og dennes arbeidsgiver seg til:

 • Deltakelse gjennom hele utdanningsprogrammet
 • Deltakelse fysiske samlinger ifb. oppstart og avslutning inkludert kveldssamlinger/middag
 • Deltakelse webinar inkludert hjemmeoppgaver
 • Arbeidsgiver forplikter seg til å sørge for at det blir satt av skjermet tid for deltaker til å følge hele utdanningsprogrammet inkl. tid til hjemmeoppgaver

Antall deltakere

For å sikre interaktivitet og personlig læringsutbytte begrenses antall deltakere til 30.

Kursbevis

Kursbevis utstedes til de som har fullført hhv.:

 • Fysiske samlinger i forbindelse med oppstart og avslutning av kurset
 • Obligatoriske webinar
 • Hjemmeoppgaver

Kursavgift

35.900,- NOK eks. mva. (fritak for mva. ved denne type opplæring) inkluderer:

 • Kursmateriell (PDF-filer fra forelesninger og Webinar)
 • Fullpensjon og overnatting i enerom under samlingene
 • Behov  for overnatting i forkant av samlingen, angis ved påmelding og kommer i tillegg til ordinær kursavgift (forutsetter ledig kapasitet ved hotellet)

Påmelding

Kurset er åpent for påmelding.
Bindende påmelding fra 01.08.2024. Kurset faktureres i sin helhet før kursstart.

Ved spørsmål, send en e-post til kurs-no@logex.com, eller kontakt oss direkte på telefon:

Tor Øystein Seierstad, medisinsk direktør, mobil: 90865915

Nora Falla Larsen, senior rådgiver, mobil: 41435703

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo